غار دانيال در جنوب غربي شهر سلمانشهر و در دامنه جنگلي مرسوم به گردكوه واقع شده است.طول این غار نالمشخص و عرض آن در پهن ترین قسمت 10 متر است

.