پارك جنگلي چالدره در 18 كيلومتري جنوب شهر تنكابن در كنار جاده دوهزار

.