اين قلعه که بعنوان نمادی از شهر تنکابن قلمداد می شود بر بلندايي در جنوب روستاي قلعه گردن تنكابن واقع است و موقعيت آن بگونه اي است كه مشرف بر تنگه دوهزار و نيز دشت تنكابن مي باشد.

آنچه که امروزه از این قلعه بر جای مانده قسمتی از باروهای سنگچین آن میباشد که با ملاط سارو ج مستحکم گردیده است. آخرین باری که از این قلعه استفاده شده مربوط به حوادث نهضت جنگل بوده است .