بخش ها

بخشداري خرم آباد

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با بخشداری خرم آباد تنکابن

           مازندران - تنکابن - کیلومتر 3 جاده تنکابن به خرم آباد - خیابان کبودکلایه     کدپستی :         46851-75979

                                                  011-54210891

                                                  011-54210891

                                                      www.com

بخشداري نشتا

 

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با بخشداری نشتا

           مازندران - نشتاورد - خیابان اصلی   کدپستی :         46851-75979

           011-54264661                            011-54264655

          011-54264664

       www.com

بخش مرکزی

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با بخش مرکزی

           مازندران - تنکابن - فرمانداری تنکابن                   کدپستی :