بهزیستی

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با               تنکابن

           مازندران - تنکابن - 

           011-54225052                                           011-54222024                                   

          011-54222024

       http://www.irantea.org

 

 

 

تلفن مستقیم تلفن عمومی شماره فاکس
52487100 6570_54284099 54282181