چای

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با مرکز چای تنکابن

           مازندران - تنکابن - 

           011-54225052                                           011-54222024                                   

          011-54222024

       http://www.irantea.org