شهرداری شیرود

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با شهرداری شیرود

           مازندران - تنکابن - شیرود

           011-4476153                                        

          011-4476150