آب و فاضلاب روستایی

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با               تنکابن

           مازندران - تنکابن - 

           011-54225052                                           011-54222024                                   

          011-54222024

       http://www.irantea.org

 

 

 

 

تلفن مستقیم  تلفن عمومی شماره فاکس
54274102  4274103  54274105