پست

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با پست تنکابن

           مازندران - تنکابن - مبدان امام خمینی - پست تنکابن

           011-54238860                                           011-54232029                                   

          011-54232500

       http://www.irantea.org