دانشگاه پيام نور

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با دانشگاه پیام نور تنکابن

           مازندران - تنکابن - کیلومتر 3 جاده تنکابن به خرم آباد - خیابان کبودکلایه     کدپستی :         46851-75979

           011-54253344

          011-54254413

       ton.mz.pnu.ac.ir