شهرداری نشتارود

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با شهرداری نشتارود

           مازندران - نشتارود - خیابان اصلی نشتارود

           011-54265051                                           011-54265052                                    011-54265053

          011-54265057