بخشداری نشتا

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با بخشداری نشتا

           مازندران - نشتارود - خیابان اصلی نشتارود     کدپستی :         46851-75979

           011-54264661                            011-54264655

          011-54264664

       www.com