کمیته امداد امام خمینی تنکابن

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با کمیته امداد امام خمینی تنکابن

           مازندران - تنکابن - خیابان طالقانی - کمیته امداد امام خمینی تنکابن

           011-54225031                                           011-54225032                                    011-54223474

          011-54225046

       http://www.emdad.ir