شبکه بهداشت و درمان

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با شبکه بهداشت و درمان

           مازندران - تنکابن 

           011-54235727                                           011-54212073                                    

          011-54223973

        http://www.behdasht.gov.ir