فرهنگ و ارشاد اسلامی

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن

           مازندران - تنکابن - بلوار جمهوری - قبل از میدان وادی - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

           011-54222082                                           011-54231255    

          011-54231255

       http://www.emdad.ir