مخابرات تنکابن

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با مخابرات تنکابن

           مازندران - تنکابن - سه راهی خرم آباد - ساختمان مخابرات       

           011-54220777                                 011-54230013

          011-54230555

       http://www.ict-tcm.ir