کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تنکابن

           مازندران - تنکابن - .............................

           011-54228459

          011-54239240

 

       http://www.iranmiras.ir