جهاد کشاورزی

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با جهاد کشاورزی

           مازندران - تنکابن - 

           011-54272041                                                                              

          011-54272055

       http://www.irantea.org

 

 

 

 

تلفن مستقیم تلفن عمومی شماره فاکس
54272041 54272041 54272055