سخن فرماندار

سخن فرماندار (2)

چهارشنبه, 25 مرداد 1396 08:02

سیدامیر حسینی جو

 

یکی از برکات انقلاب اسلامی محرم دانستن مردم است. یعنی مردم حق دارند در مورد تصمیماتی که برای آن‌ها گرفته می‌شود به طور کامل مطلع شوند و در جریان امور قرار گیرند.

کارگزاران و دست‌اندرکاران هم باید به این معنی وقوف و التزام داشته باشند که بهترین تصمیمات در مورد مردم یک منطقه زمانی به اهداف خود می‌رسد که افکار عمومی آن تصمیم را با جان و دل بپذیرد و آثار و تبعات مثبت و منفی برنامه‌ها را وجدان نماید.
رسالت هر پایگاه خبری اعم از ملی و یا محلی امانتداری و اشاعه واقعیتهای موجود در جامعه جهت حل مشکل و یا ارائه راهکار مناسب توسط اهل اندیشه و کارگزاران حکومتی است تا رسانه بعنوان زبان گویای مردم و منعکس کننده افکار اجتماعی جایگاه خود در جامعه  را پیدا کند.
 جناب آقای روحانی در سخنان اخیر خود در جمع روحانیون تاکید کرد:
مردم را باید محرم و صاحب کشور بدانیم. ما باید با مردم حرف بزنیم و حرف‌های آنان را با روی گشاده بشنویم. مردم ما فهیم، موقع شناس و بزرگوار هستند...مردم صداقت می‌خواهند. مردم از دولت قول سدید می‌خواهند.
این‌گونه اندیشیدن در مورد مردم و مصالح آنان باید در تمام امور جاری و ساری باشد.
تصمیمات خوب خود را به طور شفاف به مردم عرضه کنیم و پس از بررسی بازخوردها و جمع بندی نظرات و دیدگاه های مردم و نخبگان، تصمیم نهایی را بگیریم.
که خداوند فرموده است " وشاور هم فی الامر و امرهم شوری بینه "

 

سیدامیر حسینی جو

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن

چهارشنبه, 18 مرداد 1396 14:39

برکات انقلاب اسلامی

یکی از برکات انقلاب اسلامی محرم دانستن مردم است. یعنی مردم حق دارند در مورد تصمیماتی که برای آن‌ها گرفته می‌شود به طور کامل مطلع شوند و در جریان امور قرار گیرند.
کارگزاران و دست‌اندرکاران هم باید به این معنی وقوف و التزام داشته باشند که بهترین تصمیمات در مورد مردم یک منطقه زمانی به اهداف خود می‌رسد که افکار عمومی آن تصمیم را با جان و دل بپذیرد و آثار و تبعات مثبت و منفی برنامه‌ها را وجدان نماید.
رسالت هر پایگاه خبری اعم از ملی و یا محلی امانتداری و اشاعه واقعیتهای موجود در جامعه جهت حل مشکل و یا ارائه راهکار مناسب توسط اهل اندیشه و کارگزاران حکومتی است تا رسانه بعنوان زبان گویای مردم و منعکس کننده افکار اجتماعی جایگاه خود در جامعه  را پیدا کند.
 جناب آقای روحانی در سخنان اخیر خود در جمع روحانیون تاکید کرد:
مردم را باید محرم و صاحب کشور بدانیم. ما باید با مردم حرف بزنیم و حرف‌های آنان را با روی گشاده بشنویم. مردم ما فهیم، موقع شناس و بزرگوار هستند...مردم صداقت می‌خواهند. مردم از دولت قول سدید می‌خواهند.
این‌گونه اندیشیدن در مورد مردم و مصالح آنان باید در تمام امور جاری و ساری باشد.
تصمیمات خوب خود را به طور شفاف به مردم عرضه کنیم و پس از بررسی بازخوردها و جمع بندی نظرات و دیدگاه های مردم و نخبگان، تصمیم نهایی را بگیریم.
که خداوند فرموده است «وشاور هم فی الامر و امرهم شوری بینه