مناسبت ها

مناسبت ها

مناسبت 3

با حضور نماينده شرق استان،فرماندار بهشهر و مدير كل آب منطقه اي استان:

جلسه بررسي مسائل و مشكلات روند اجرايي آبگيري سد گلورد برگزار شد.

مناسبت 2

با حضور نماينده شرق استان،فرماندار بهشهر و مدير كل آب منطقه اي استان:

جلسه بررسي مسائل و مشكلات روند اجرايي آبگيري سد گلورد برگزار شد.

مناسبت 1

با حضور نماينده شرق استان،فرماندار بهشهر و مدير كل آب منطقه اي استان:

جلسه بررسي مسائل و مشكلات روند اجرايي آبگيري سد گلورد برگزار شد.